-

รูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย

  • ระยะเวลาในการนำเสนอ 15 นาที (นำเสนอ 12 นาที + ถาม-ตอบ 3 นาที)
  • ผู้นำเสนอควรนำไฟล์มาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางก่อนการนำเสนออย่างน้อยล่วงหน้า 3 ชั่วโมง

-

รูปแบบการนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster)

  • การนำเสนอโปสเตอร์ขนาด 80x100 ซม. (ให้นำโปสเตอร์มาส่งที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ระหว่าง เวลา 08.30 – 12.00 น.)

-

รูปแบบการตีพิมพ์

ติดต่อฝ่ายวิชาการacademicncap2019@gmail.com

-

แบบฟอร์ม ลงชื่อและหัวข้อการนำเสนอ