.

ร่างกำหนดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9
นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน: แนวทางและอนาคต
.
Algae & Plankton Innovation: Future and Prospects
.
วันที่ 21–22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ​ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
.

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
07:30–09:00
ลงทะเบียน
โถงหน้าห้อง Grand Ballroom
09:00–09:30
พิธีเปิดงานประชุม
ห้อง Grand Ballroom
09:30–10:00
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
ห้อง Grand Ballroom
10:00 – 10:15
รับประทานอาหารว่าง
โถงหน้าห้องลีลาวดี
บรรยายพิเศษ

ห้อง Grand Ballroom
10:15 – 10:55
-   บรรยายพิเศษ 1 โดย ดร. สรวิช เผ่าทองศุข

10:55 – 11:35
-   บรรยายพิเศษ 2 โดย ดร. อาภารัตน์ มหาขันธ์

11:35 – 12:15
-   บรรยายพิเศษ 3 โดย Prof. Dr. Kazuo Miyashita

12:15 – 13:00
รับประทานอาหารเที่ยง
13:00–14:30
Minisymposium 1
เทคโนโลยีชีวภาพ
ห้อง Grand Ballroom 1
 13:00–14:30
Minisymposium 2
นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
ห้อง Grand Ballroom 2
13:00–14:30
พิจารณาร่างคู่มือฯ เรื่อง
ร่างคู่มือการศึกษาแพลงก์ตอนทะเล: การเก็บและเตรียมตัวอย่าง 
ห้องลีลาวดี
14:30–14:45
รับประทานอาหารว่าง
14:45–16:00
Minisymposium 3
นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์
ห้อง Grand Ballroom 1
14:45–16:00
Minisymposium 4
การเพาะเลี้ยง
ห้อง Grand Ballroom 2
14:45–16:00
การนำเสนอภาคบรรยายห้องลีลาวดี
16:00–17:30
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ 1
ห้องห้องทิวลิป
17:00–18:00
ประชุมสมาชิกชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน
ห้อง Grand Ballroom 1
18:00–20:00
งานเลี้ยงรับรอง
ห้องแคทลียา
 

 

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
บรรยายพิเศษ
ห้อง Grand Ballroom
09:00–09:50
บรรยายพิเศษ 4 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์
09:50–10:00
รับประทานอาหารว่าง
โถงหน้าห้องลีลาวดี
10:00–12:15
เสวนา ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเล
ห้อง Grand Ballroom 1
10:00–12:15
เสวนา “วิกฤตน้ำเสีย แพลงก์ตอนบลูม และปัญหาเร่งด่วนของทะเลไทย
ห้อง Grand Ballroom 2
10:00–12:15
เสวนา “แพลงก์ตอนสัตว์:นวัตกรรม การเพาะเลี้ยงและการใช้ประโยขน์
ห้องลีลาวดี
12:15–13:00
รับประทานอาหารเที่ยง
13:00–13:30
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ 2 และการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด
ห้องทิวลิป
13:30–15:00
Minisymposium 5
ความหลากหลายและอนุกรมวิธาน
ห้อง Grand Ballroom 1
13:30–15:00
Minisymposium 6
นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา
ห้อง Grand Ballroom 2
13:30–15:00
Minisymposium 7
คุณภาพน้ำ สิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ห้องลีลาวดี
15:00–15:30
รับประทานอาหารว่าง
15:30–16:00
พิธีมอบรางวัลการนำเสนอภาคบรรยาย โปสเตอร์ และภาพถ่าย/ภาพวาด
ห้อง Grand Ballroom
16:00–17:00
พิธีส่งมอบธงและพิธีปิดการประชุม
ห้อง Grand Ballroom