การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9
รายละเอียด
ขั้นตอนและรายละเอียดในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9
รายละเอียด
กำหนดการต่าง ๆ ของการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9
รายละเอียด

สาส์นจาก รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์
คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประธานชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย

.
          กระผมในนามประธานชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการศึกษาวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ ตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายและแพลงก์ตอน  ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของนักวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอนมากที่สุดของประเทศไทย ทั้งนี้ยังเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์งานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ระหว่างคณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ผ่านการบรรยายพิเศษ การเสวนาวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ และการรับฟังความคิดเห็น ถือได้ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสังคมของประเทศไทยอย่างแท้จริง และเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งของนักวิชาการด้านสาหร่ายและแพลงก์ตอนของประเทศไทย

          การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นี้ ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติร่วมกับคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมในหัวข้อ “นวัตกรรมสาหร่ายและแพลงก์ตอน: แนวทางและอนาคต (Algae & Plankton Innovation: Future and Prospects)” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาบรรยายและเสวนาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผู้ร่วมงานทุกท่านจะมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้อย่างเต็มที่ สนุกกับการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พบปะเพื่อนเก่า สร้างเพื่อนใหม่ ซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้ประโยชน์จากงานประชุมนี้สูงสุด

          กระผมจึงใคร่ขอเชิญทุกท่านได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 โดยพร้อมเพรียงกัน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับทุกท่านในงานครับ

สาส์นจาก ศาสตราจารย์กาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์

.
ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นผลจากการประชุม Biodiversity Forum เรื่อง “สาหร่ายในประเทศไทย” จัดโดยโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (BRT) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธ์ ใบไม้ เป็นหัวหน้าโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยด้านสาหร่ายให้เป็นองค์ความรู้รวม ตลอดจนหาแนวทางในการนำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้น

จากการประชุมในวันนั้น ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้ง ชมรมสาหร่ายแห่งประเทศไทย ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านสาหร่าย แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย BRT เป็นผู้ให้การสนับสนุน และได้เปิดรับสมัครสมาชิกชมรม ฯ โดยมิต้องเสียค่าสมัคร ต่อมา มีสมาชิกชมรม ฯ หลายท่านอยากให้ชมรม ฯ เป็นสื่อกลางให้กลุ่มนักวิจัยด้านแพลงก์ตอนด้วย จึงได้เปลี่ยนชื่อชมรม ฯ เป็น ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทย ทำให้ชมรม ฯ ขยายเครือข่ายออกไปได้กว้าง ขวางขึ้น

การดำเนินงานของชมรม ฯ ในระยะแรก ๆ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ BRT โดยจัดกิจกรรมของชมรม ฯและจัดการประชุมกลุ่มย่อยสาหร่ายและแพลงก์ตอน ไว้ในการประชุมประจำปีของ BRT ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 จึงได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนขึ้นเป็นครั้งแรก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากการประชุมวิชาการในครั้งนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นว่าควรจะจัดให้มีการประชุมวิชาการขึ้นทุก 2 ปี สลับกับการฝึกอบรม ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำ โดยมหาวิทยาลัยต่าง ๆผลัดกันเป็นเจ้าภาพ

ในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 20 ที่ชมรม ฯ ได้ก่อตั้งมา จึงสมควรที่จะมีการเฉลิมฉลองเป็นวาระพิเศษ ดิฉันในฐานะที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรม​ ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกชมรม ฯ และผู้สนใจทุกท่านมาร่วมการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 9 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากเป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 การประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมสมาชิกชมรม ฯทั้งเก่าและใหม่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา เตรียมตัวมาพบกันให้หายคิดถึงนะคะ

สาส์นจาก ศาสตราจารย์สุภาณิน โล่ห์สวัสดิ์กุล

.
          ในโอกาสครบรอบปีที่ 20 ที่ชมรมสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งมา ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมฯและผู้สนใจมาร่วมประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ การประชุมครั้งนี้ทางหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกที่มหาวิทยาลัย เมื่อปีพ.ศ.2546

การประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับแพลงก์ตอน นอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดเสวนาเรื่องแพลงก์ตอนบลูมบริเวณอ่าวไทยรูปตัวก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ที่น่าเป็นห่วงคือ บริเวณที่เกิดการบลูมได้ขยายกว้างขวางขึ้นทุกปี สาเหตุ วิธีป้องกัน รวมทั้งการแก้ไขทั้งระยะสั้นจนถึงระยะยาว จะนำมาพูดคุยกันในการประชุมครั้งนี้

ในช่วง 20ปี ที่ผ่านมา การศึกษาวิจัยแพลงก์ตอนเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ตั้งแต่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงจนถึงนโยบายของหน่วยงาน ทำให้การศึกษาวิจัยแพลงก์ตอนของบางหน่วยงานได้ลดน้อยลงอย่างน่าใจหาย ในทางตรงข้ามการศึกษาวิจัยของหน่วยงานกลับเพิ่มขึ้น ฉะนั้นบุคคลากรวิจัยจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ประกอบกับการวิจัยบางหัวข้อก็ได้เปลี่ยนไปตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการผู้จัดการประชุม โดยเฉพาะดิฉันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯ จึงขอเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุม และ พบปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา โดยเฉพาะสมาชิกใหม่ที่จะได้ร่วมสืบสานงานแพลงก์ตอนของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

พบกันวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์นะคะ

เสวนาวิชาการ

“ทิศทางการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงและการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายทะเล” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:15 – 12:00

ผอ. มนทกานติ ท้ามติ้น

ผอ. มนทกานติ ท้ามติ้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรี
ผศ. ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล

ผศ. ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ

คุณวชิระ ญาณทัศนกิจ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
คุณรุจฌ์ พวงวงศ์ (ป๊อป)

คุณรุจฌ์ พวงวงศ์ (ป๊อป)

บริษัท ชาวเล ซีเกรป จำกัด
คุณกฤษฎา จินดารัตน์

คุณกฤษฎา จินดารัตน์

บริษัท สาหร่ายทิพย์ แนทเชอรอล เฮ็ลธ ฟูดส์

.

.

“วิกฤตน้ำเสีย แพลงก์ตอนบลูม และปัญหาเร่งด่วนของทะเลไทย” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 – 12:15

รศ. ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์

รศ. ดร.ไทยถาวร เลิศวิทยาประสิทธิ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ. ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

รศ. ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

ดร. ปิ่นสักก์ สุรัสวดี

รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผศ. ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

ผศ. ดร. อนุกูล บูรณประทีปรัตน์

มหาวิทยาลัยบูรพา

.

.

“การศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ในยุค THAILAND 4.0” วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 – 12:15

ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

ศ. ดร. ละออศรี เสนาะเมือง

รศ. ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน

รศ. ดร. พรศิลป์ ผลพันธิน

รศ ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

รศ ดร. สุปิยนิตย์ ไม้แพ

ผศ. ดร. อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์

ผศ. ดร. อิชฌิกา ศิวายพราหมณ์

ข่าวและประกาศ

ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย ภาพวาด สาหร่ายและแพลงก์ตอน

ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายและภาพวาด สาหร่ายขนาดใหญ่ สาหร่ายขนาดเล็ก เข้าประกวด โดยท่านสามารถส่งภาพถ่ายจากธรรมชาติ หรือ ภาพถ่ายใต้กล้องจุลทรรศ์ หรือ ภาพวาด เข้าร่วมประกวดภายในงาน โดยให้ทำการลงทะเบียนส่งภาพถ่ายและภาพวาดเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ www.ncap2019.org และให้ท่านนำรูปภาพจริง ขนาด A4 มาส่งที่จุดลงทะเบียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 […]

ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน