ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-942-8701
โทรสาร   02-940-5016
อีเมล์ ติดต่อคณะกรรมการดำเนินงาน :  ncap2019@gmail.com
อีเมล์ ติดต่อฝ่ายวิชาการacademicncap2019@gmail.com